MOS – SPRING GREEN MUSIC FESTIVAL

05/05/2018
10:00
KANAZAWA

Mozart Piano Concerto No.24

Mozart Arias fron the Opera  » Le nozze di Figaro »

  • Riccardo Minasi   Conductor
  • Akiko Yamaguchi   Soprano
  • Yayoi Toriki   Alt
  • Yosuke Takahashi   Baritone
  • Mutsuko Tajima   Piano
  • Mozarteumorchester Salzburg